05.12.07

Årsberetning for 2007 (del 1)NORSK VETERANSKIBSKLUB - ÅRSBERETNING FOR 2007

Administrasjon

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

        Formann        Laila Andresen
        Viseformann        Rolf Nordby
        Kasserer        Eva Løken
        Styremedlem        Pål Gulbrandsen
                                                     Ragni Malterud
                    Øyvind Ødegård
                    Øystein Ytrøy
        Varamedlem        Magne J. Hansen
                    Jan Fredrik Flock

Styremedlem Øystein Ytrøy trakk seg fra styret i april 07, og Jan Fredrik Flock rykket opp som styremedlem. Ellen Bendiksen ble oppnevnt som observatør med ansvar for kontakt mellom styret og D/S ”Styrbjørn” til det kunne velges ny representant på generalforsamlingen i november.

Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Pål Gulbrandsen er styrets sekretær, og har hatt ansvaret for referat fra styremøtene og henting/distribusjon av posten.

2007 har vært et fint år for klubben med mye aktivitet på begge båtene, hvor samseilingen og turen til Gøteborg og Nordsteam 2007 var det store høydepunktet.  Ikke minst var gleden over at D/S ”Styrbjørn” endelig fikk sitt etterlengtede permanente sertifikat i sommer en stor begivenhet. En viktig milepæl var nådd!

Styret valgte å gjøre vinterens nødvendige arbeider på D/S ”Børøysund” på Gotenius Varv i Gøteborg. Vi fikk kjennskap til verkstedet gjennom Sälskapet Ångbåten, som hadde meget positive erfaringer med verkstedet i forhold til oppfølging av arbeidene, håndverksmessig god standard på alt, interesse for gamle fartøyer og ikke minst fikk vi utført mye arbeid for pengene på grunn av kroneverdien. Fra styrets side har arbeidet vært fulgt opp av Laila Andresen, og det praktiske arbeidet har vært fulgt opp av Egil Jørgensen, Arnold Lindner og Pål Gulbrandsen.

Årets seilingssesong har vært meget vellykket, og mange aktive har tatt et stort ansvar for å få alt til å fungere. En stor takk til alle som har bidratt. Vi har også i år hatt et samarbeid med Norsk Sjøfartsmuseum ved å arrangere åpne turer i juni med kombinasjonen tur på fjorden, gammel damp og besøk på museet. Denne publikumsrettede virksomheten har vært svært vellykket, og vil bli fulgt opp og forhåpentligvis bli et fast og utvidet innslag framover. Styret er av den oppfatning at dette er en meget verdig og fin bruk av båten og vår formålsparagraf i praksis.

Arbeidet med å holde et ajourført medlemsarkiv i orden, sende ut Dampskibsposten, trykke opp og sende ut informasjon til medlemmene i forbindelse med medlemsturer og møter tar også mye tid. Styret takker de som har deltatt i disse arbeidene.
Klubben har pr. dato 524 medlemmer herav 2 bedriftsmedlemmer.

Styret utnevnte i 2006 en gruppe som arbeider med planleggingen av jubileumsturen i 2008 i forbindelse med at D/S "Børøysund" blir 100 år. Gruppen består av: Anne Alm Thorstensen, Eivind Lande, Agnar Aas, Magne J. Hansen, Birthe Tåsåsen, Tore Bilet og Laila Andresen. Gruppen vil bli ytterligere supplert med ansvarlige for de ulike ”departementene” maskin, bro, dekk og bysse når det nærmer seg turens begynnelse. Planleggingen er kommet godt i gang, og reiseruten er fastlagt. Nødvendige kontakter på de forskjellige anløpsstedene underveis er også etablert. Det arbeides med samarbeidspartnere/potensielle sponsorer slik at økonomien for turen blir akseptabel.

Klubbens fartøyer har vært representert på årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern i Fredrikstad med Rolf Nordby og Laila Andresen. På årsmøtet ble det spesielt orientert om arbeidet som Riksantikvaren skal starte opp med for å utarbeide en verneplan for verneverdige fartøyer. Dette har Norsk Forening for Fartøyvern vært opptatt av skulle gjøres i lengre tid; og nå er det igangsatt.

Laila Andresen er klubbens representant i Oslo Maritime Kulturvernsenter, OMK, og Rolf Nordby overtok som kasserer etter Magne J. Hansen. Det arbeides fortsatt med å få en ny avtale med Havnevesenet som er basert på reguleringsplanen for området.

I Stiftelsen D/S "Hestmanden"s styre representerer Vetle Vislie med Helge Andersen det frivillige fartøyvernet. Disse er oppnevnt av NVSK. I tillegg representerer Georg Jensen, med Arnold Lindner som varamann, klubben i fagrådet for restaureringen av D/S "Hestmanden". I Representantskapet for Stiftelsen DS ”Hestmanden” sitter Georg Jensen med Magne J. Hansen som varamann. Magne J. Hansen har også vært representant i Stiftelsens valgkomitè.


Økonomi

Klubbens økonomi har vært relativt god i 2007.

Inntekter fra charterturene og billettsalg fra åpne turer beløp seg til kr 556. 547,  
og salg fra bysse og postkontor utgjorde samlet kr 46.204.

En stabil medlemsmasse og de aktive medlemmenes gode innsats er et godt grunnlag for klubbens økonomi. Medlemskontingenten på kr 250 pr. medlem dekker utgifter til medlemsaktiviteter og Dampskibsposten.

Sommeren 2006 søkte klubben om forhåndstilsagn på tildeling fra Statsbudsjettet 2007 fra Riksantikvaren, og fikk tildelt kr 1,2 mill til de omfattende verkstedarbeidene som skulle utføres på båtene. Arbeidene på D/S ”Børøysund” ved Gotenius Varv i Gøteborg ble meget omfattende. Til tross for at vi nøt godt av en god kronekurs, måtte vi søke om tilleggstøtte fra RA til ekstraarbeider med bl.a. skifting av kjelerørene. Vi fikk kr 250.000 i ekstrabevilgning til disse arbeidene.
 
Klubben søkte også Riksantikvaren om støtte fra Statsbudsjettet 2007 på
kr 550.000 til forskjellige arbeidsoppgaver på D/S ”Styrbjørn”. Vi mottok kr 250.000 til sluttføring av lugarene forut, elektriske arbeider, samt montering av jernfenderlistene.

Fra Oslo Havnevesen har klubben fått et tilskudd på kr 50.000.

Klubben mottok også kr 8.400 i sponsormidler fra ExxonMobil.

I tillegg til dette har klubben, med stor takk, mottatt en gave fra Simon Westrheim
på kr 25.000, som ble brukt til innkjøp av kull til sommerturen til Gøteborg for
D/S ”Styrbjørn”.      


D/S "Børøysund"

I slutten av september 2006 seilte D/S ”Børøysund” til Gotenius Varv i Gøteborg for å få utført flere viktige arbeider på skrog og i maskinen, samt arbeider som var nødvendige i forbindelsen med 5-årsklassifisering av skipet.

Av arbeidsoppgaver som ble utført kan nevnes skikkelig gjennomgang av status i akterpeaken, som inkluderte tykkelsesmålinger og nødvendige utbedringer. Her var knær og spant heldigvis i betydelig bedre stand enn fryktet. På fordekk ble rekkeportene og enkelte rekkestøtter fornyet og forbedret. I babord kullbaks ble det skiftet dårlig og tynt stål, og skott inntil kjelen i kullbaksen ble utbedret på noen få steder. Ytterligere 6 meter av kjølen ble forsterket i forbindelse med dokkingen.

I maskinen ble røkopptaket utbedret, og det ble laget nye luker inn til kjelen.
I tillegg ble sjøvannspumpen tatt ut og demontert slik at den kunne bli tegnet opp. Deretter ble den midlertidig reparert og montert tilbake. Målet er å støpe en ny pumpe før sommer 2008. Mellomtrykksylinderen og høytrykksleiden ble demontert og justert. Kondensatoren ble rengjort og kontrollert.

Det ble foretatt tykkelsesmålinger av kjelen, og det ble oppdaget flere tynne rør. Styret besluttet derfor å skifte alle røkrørene samt to stagrør. Etter trykkprøving og nedtapping et par ganger, litt mer sveising og valsing, ble kjelen tett og godkjent.

I forbindelse med 5-årsklassifiseringen ble ankerkjettingen tatt ut, målt og sjekket, lastebommen sjekket og klassifisert, akseltrekk ble foretatt og alle bunnventiler sjekket.

I tillegg til de tidligere nevnte arbeider, ble vi anbefalt av et skipselektrisk firma som var tilknyttet verkstedet å installere en ”galvanisk skilletransformator”, samt å bygge om el-skap for mottak av landstrøm. Dette for å skille jord på land fra jord på båt. Det handler om galvaniske strømmer med påfølgende tæring på skrog. Opplegget vi hadde om bord var ikke tilfredsstillende. Styret besluttet å gjøre dette samtidig som vi var på verksted. Så nå har D/S ”Børøysund” et skikkelig anlegg for tilkobling av landstrøm 380 v - 3 fas, 220 v - 3 fas, og 220 v - 1 fas.

Til slutt ble bunnen grundig rengjort ned til bart stål (eller fast grunning), og det ble bygget opp nye sjikt med bunnsmøring - sjikt som skal holde i flere år i motsetning til de siste årene hvor det har flasset av svært raskt.


Erfaringene fra verkstedsoppholdet i Gøteborg har bare vært positive. Vi ble tatt i mot på en meget god måte, og alle på verkstedet har vist stor interesse for arbeidene om bord. De har hatt jevnlig kontakt med de ansvarlige fra klubben, og informasjons-flyten har vært meget god. Det er ikke siste gangen verkstedsoppgaver kan bli utført ved Gotenius Varv.
D/S ”Børøysund” ble seilt tilbake i slutten av mars i nydelig vær.
 
Ved kai i Oslo kom Hardanger Fartøyvernsenter og utbedret dekket rundt dekkshuset akter, samt områder på fordekket. Det ble drevet og beket.
I tillegg ble båten malt og pusset før sesongstart av noen av klubbens aktive medlemmer slik at hun tok seg vakkert ut ved sesongstart. Takk til alle som har bidratt og en spesiell takk til Egil Jørgensen som har tatt et stort ansvar for helheten.

Onsdag 9. mai ble den årlige sikkerhetsturen til Husbergøya avholdt, hvor det vesentligste av redningsutstyr og redningsøvelser ble gjennomgått. Det ble slukket branner med slange og med håndapparater, det ble vist hvordan flåter skal settes på vannet, de bærbare VHFene ble testet ut og førstehjelpsopplæring ble utført.

Så og si alle mannskaper har nå sikkerhetskurs, enten fullt IMO-kurs eller kurs begrenset for fartsområde 1. Styret vurderer hele tiden nye mannskaper på kurs, men kursene er kostbare, og de må forplikte.

Før sommerturen til Gøteborg skulle starte fikk vi om bord den nye lettbåten som Hardanger Fartøyvernsenter har bygget i løpet av vinteren.
D/S ”Børøysund” hadde tidligere en slik båt på akterdekket, og takket være Dag Thorstensens oppfølging av dette, ble den bestilt og kom på plass i sommer.

Denne sommeren har vi hatt 24 charterturer i Indre Oslofjord. Tre av turene har vært formiddagsturer; en med LO, en med Riksantikvaren og en i forbindelse med feiring av friluftsloven 50 år. Da hadde vi gleden av å ha miljøvernminister Helen Bjørnøy om bord. Alle tre formiddagsturene har gitt D/S ”Børøysund” ekstra PR og positiv omtale. I tillegg har det vært to passasjerturer i Gøteborg (Nordsteam), to åpne turer til Bygdøy i samarbeid med Norsk Sjøfartsmuseum og to passasjerturer i forbindelse med Oslo Kystkulturstevne. Det har vært en variert og hyggelig sesong med mange fornøyde passasjerer ombord.

D/S "Børøysund" er forsikret for 6.0 mill. kroner.


D/S ”Styrbjørn”

Året har vært preget av innsats mot et permanent fartssertifikat.
Pålegg som ble gitt i 2005 har blitt utført, endelig og avsluttende inspeksjon ble foretatt sommer 2007.
Det er en milepæl for klubben å ha to sertifiserte fartøyer, kullfyrte og dampdrevne.
Vi tillater oss i denne beretning å takke alle som har bidratt til å nå målet!

Det har blitt jobbet jevnt med elektro, maskin og dekksrelaterte arbeider gjennom hele vinteren og våren. I D/S ”Børøysund”s fravær har flere derfra vært aktive på
D/S ”Styrbjørn”, noe som har vært til gjensidig nytte og hygge.

Etter å ha deltatt på Nordsteam i Gøteborg, gikk skipet til Gotenius Varv, for å montere baugfender og halvrund jern på trefenderne.
D/S ”Styrbjørn” framstår nå som et komplett skip, med sertifikat i lomma og utseendemessig meget bra. Det arbeides etter en oppsatt plan med vedlikehold, blant annet etter en del driftserfaringer under seilasen til Gøteborg.
Turen var meget viktig for å avdekke og tilegne oss kunnskap om drift, da vi av naturlige årsaker ikke har kunnet seile siden 2005.

Miljø og stemning om bord er god, og å få tak i nye og interesserte aktive må være et viktig arbeid framover. Vi skal formidle vår kunnskap videre, våre skip er på ”lån”.

Ansvarlig bysse:    Ellen Bendiksen
Ansvarlig dekk:     Arild Mathisen
Ansvarlig maskin: Terje Bjerèn

D/S ”Styrbjørn” er forsikret for 2.0 mill kroner.


D/S ”Hestmanden”

Arbeidene på D/S ”Hestmanden” er trappet opp det siste året. Det arbeider nå
18 - 20 mann om bord.
Følgende arbeider er utført:
- Innredning på båtdekk og bro er i hovedsak ferdig.  
- Maling av overbygg og skrog akter
- Stålarbeid på hoveddekk i forkant av fremste lasteluke  
Følgende arbeider pågår:
- Rengjøring og maling i maskinrom slik at montering av røropplegg
  og utstyr kan starte
- Overhaling av skorsteinen (den er tatt på land)
- Stålarbeid på spardekk forut for overbygg
- Beskrivelse av tekniske løsninger.  Disse legges fram for Skipskontrollen
  og andre kontrollinstanser for godkjenning i løpet av året.

Sommeren 2008 skal akterskipet i all hovedsak ferdigstilles, slik at ”skuret” over overbygget kan rives. Da skal tredekk skal være lagt, skorstein, luftelyrer, ror med utstyr og annet utstyr være på plass. Før skorsteinen kan monteres, må større deler transporteres ned i maskinrommet. Dette innebærer at betydelige deler av maskinarbeidet må være unnagjort. Likevel vil det gjenstå en del arbeid i maskinen og innvendig i lugarseksjonen.  
 
I forkant av overbygget vil det gjenstå stålarbeider i hoveddekk, noe plateskift i skroget over hoveddekk, tredekk, rigg og dekksutrustning. Det er løpende samarbeid med Veritas om den delen av restaureringsarbeidene som omfatter sjødyktighet.  

Sist sommer fikk DS ”Hestmanden” en del negativ presseomtale på grunn av påstått dårlig rapportering. Dette er nå avklart og vil ikke få følger for økonomien.  

Fra 1. januar neste år vil skipet bli en del av Vest-Agder museet, en sammenslutning av museene i fylket, organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet vil stå for driften av båten, mens den fremdeles skal eies av Stiftelsen
D/S ”Hestmanden”. For 2008 vil staten, via Vest-Agder museet, bevilge 1.0 mill i driftsmidler til skipet. Dette er forventet å øke til 2,5 mill når skipet er ferdig.

Prosjektet har nå ordnet økonomi, slik at det er god framdrift på museumsdelen. Etter planen skal skipet i hovedsak være ferdig sommeren 2009.


Kaihus og lager

Klubben har i sommer stått for en helt nødvendig utbedring og oppussing av de tre kaihusene. En del råttent treverk har blitt skiftet ut, og alle husene har blitt pusset opp. Jobben ble utført i samarbeid med Kriminalomsorg i Frihet, de sto for det meste av malerarbeidet. En vesentlig og synlig endring ble gjort ved at vi skiftet farge på de to små husene, fra gult til den opprinnelige gråfargen, med hvite lister. Dette etter anbefaling fra Riksantikvaren og i samråd med Oslo Havn.
Ellers er det hele tiden behov for kontinuerlig rydding i skur 28. Lageret her har i seilingssesongen en tendens til å flyte over av mer eller mindre nyttige gjenstander. Til vinteren tar vi sikte på fortsatt rydding i lokalene i det røde huset, bl.a. skal vi kvitte oss med en del ubrukelige arkivskap.


Restaureringsutvalget

Medlemmene i utvalget har bestått av:
Agnar Aas, leder, Dag Thorstensen, Egil Jørgensen, Magne J. Hansen, Arnold Lindner, Jørgen Bangor, Gøran Hansen, Bård Kolltveit og Terje Bjerèn.

Også dette året har vært preget av stor aktivitet der mange detaljer har vært behandlet av utvalget. Utvalget skal gi råd til styret i saker som har med vedlikehold og ombygginger av klubbens skip.

Det har vært holdt ett ordinært møte, og flere saker har i tillegg blitt behandlet via
e-post og telefoner.

Det har blitt gitt fortløpende orientering til utvalget av pågående arbeid på
D/S ”Børøysund” og D/S ”Styrbjørn”.

Av enkeltsaker på D/S ”Styrbjørn” som er behandlet vil vi nevne:
Installering og bruk av moderne kommunikasjonsmidler: Det er blitt installert GPS om bord i D/S ”Styrbjørn”. Eivind Lande og Magne J. Hansen som aktive skippere, har startet diskusjonen om, og i tilfelle hvordan, slike installasjoner bør utformes. Denne saken er ikke ferdigdiskutert i utvalget.
Installering av lampekupler. Utvalget anbefaler at det settes opp originale kupler.
Av enkeltsaker på D/S ”Børøysund” som er behandlet vil vi nevne:
Farge i mannskapsseksjonen: Utvalget har gitt uttrykk for at det er mye som tyder på at den eksisterende fargen er for mørk. Ved maling som planlegges til neste sesong bør den bli mer gul.    
Iskasse: Utvalget har bedt styret vurdere om det kan lages en ny iskasse etter gammel modell som settes på den gamle plassen.
Diskusjon om redningsflåtene har endt opp med at det bør kjøpes ytterligere en flåte av samme typen som er der i dag, og som plasseres på fordekket.
Lettbåten på akterdekk skal få presenning over seg.
Postkontoret og billettkontoret skal opprustes til 2008. Utvalget har anbefalt at det skal kles med stående panel, og at også himlingene blir gjort ferdige.
Utvalget har også sett på, og gitt anbefaling, hvordan den siste passasjer -lugaren bør ferdigstilles. Spesielt har vi sett på løsningen for sofaen i lugaren.
Utvalget har anbefalt at det skal være emaljeskilt i mannskapslugarene.
Sofaen i røkesalongen bør trekkes i skinn.
Avtrekket fra komfyrtoppen i byssa bør reetableres over kjeletoppen slik den originale løsningen var.


Dampskibsposten

Norsk Veteranskibsklubs medlemsblad, Dampskibsposten, har nå kommet ut med
80 nummer (tre pr år). Utenom NVSK er bladet medlemsorgan for Veteranskibslaget Fjordabåten i Bergen, for Nordhordland Veteranbåtlag, for Atløys venner, for Nordenfjeldske Staalskibsunion og for Veteranbåtlaget Ekar.
I 2006 knyttet også KNM "Hitra", Shetlandsbussens venner, seg til bladet vårt.

Redaktør er Thor Hansen, han har jobbet med bladet i ca 20 år. Styret vil gi ham en spesiell honnør for en viktig og flott jobb. Med seg har han hatt en redaksjonskomitè, men denne har av ulike grunner skrumpet betraktelig inn det siste halvåret. For at bladet skal få den nødvendige spredning på stoff, og ikke minst at Thor Hansen skal få hjelp og avlastning, må komitèen suppleres kommende år. Stofftilgangen har vært ganske bra, men det er likevel ønskelig at flere medlemmer sender inn sine bidrag. Bladet har fått en fin blanding av artikler fra de enkelte medlemsforeningene og artikler om andre båter og miljøer, noe som gjør bladet leseverdig også utenfor den indre kjerne.

Opplaget er på 2235 eksemplarer, og går til alle medlemmene i de sammensluttede foreningene. I tillegg er det 89 stk. som kun abonnerer på Dampskibsposten.

Internettsider

Klubbens internettside har for det meste ligget nede siste året, og har derfor ikke fungert som den løpende informasjonskanalen den skal være for klubben. Styret har tatt initiativ til utvikling av en ny side, den ble åpnet i midten av oktober 2007. Styret håper nå at siden jevnlig skal spre informasjon om klubbens virksomhet både for medlemmer og for utenforstående. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til hva som skal ligge på våre hjemmesider.  
Ansvarlig redaktør for web-sidene er Terje Bjerèn.

Kunstfondet

Styret i Norsk Veteranskibsklubs Fond til Bevaring av Eldre Fartøy har i 2006/2007 bestått av:
Mårten Ervik, formann
Torkel Sjoner, kasserer
Karl Erik Harr
Tore Bilet
Rolf Nordby
Øyvind Ødegård

I desember 2006 deltok Fondet med sine litografier på en kunstutstilling på Nesodden. I 2007 er det i tillegg solgt flere kunstmapper og enkeltliografier. Fondet deltar i arbeider med kunstprodukter for salg i forbindelse med D/S ”Børøysund”s jubileumstur i 2008.
Fondet har ikke mottatt søknader om støtte i 2007.