17.11.09

ÅRSBERETNING FOR 2009NORSK VETERANSKIBSKLUB – ÅRSBERETNING FOR 2009

Administrasjon
Styret har hatt følgende sammensetning i perioden:

Formann Mårten Ervik
Viseformann: Rolf Nordby
Kasserer: Eva Løken
Styremedlem: Pål Gulbrandsen
Ragni Malterud
Øyvind Ødegård
Yngvar Vea
Varamedlem: Jan Fredrik Flock
Endre Angelvik

Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden. Pål Gulbrandsen har vært styrets sekretær og har hatt ansvar for referat fra styremøtene og henting/distribusjon av posten.

2009 har vært et turbulent og utfordrende år med mye aktivitet og oppmerksomhet rundt klubbens lokaler og begge skipene. D/S ”Børøysund”s deltagelse i dampskipsfestivalen Dampfrundum i Flensburg har vært et høydepunkt denne sesongen, likeså D/S ”Styrbjørn”s tur til utvalgte byer rundt Oslofjorden der forskjellige passasjer- og formidlingskonsepter ble prøvet ut. Aktivitetene har til dels medført store administrative belastninger på styret, administrasjon og komiteer og enkeltpersoner.

Mange aktive har tatt et stort ansvar for å få alt til å fungere. Klubbens dugnadsmodell er meget avhengig av at enkeltpersoner påtar seg ansvar for å løse større og mindre oppgaver. En stor takk til alle som har bidratt. Vi har også i år kjørt flere åpne turer med begge skipene, bl.a. i samarbeid med Norsk Sjøfartsmuseum og Drammen havn. Oslo Kommune har i tillegg støttet opp om slik virksomhet. Åpne turer er populært og etterspurt, og vi ser for oss ytterligere økning av den slags aktiviteter fremover. Styret er videre av den oppfatning at dette er en god og riktig bruk av båtene og en gjennomføring av vår formålsparagraf i praksis.

Stor ære og heder er også blitt klubben til del i 2009. NVSK ble i mai tildelt Oslo bys kunstnerpris. Prisen ble overrakt av ordfører Fabian Stang på en tilstelning i Oslo Rådhus, og er en anerkjennelse for det arbeid vi har utført i 40 år med restaurering og istandsettelse av D/S ”Børøysund”. Vi konkluderer med at Oslo by er glad i D/S ”Børøysund”!

Arbeidet med å holde et ajourført medlemsarkiv i orden, sende ut Dampskibsposten, trykke opp og sende ut informasjon til medlemmene i forbindelse med medlemsturer og møter tar også mye tid. Inger Marie Wøllo har ansvaret for klubbens medlemsregister. Klubben har pr. dato ca 530 medlemmer, herav 2 bedriftsmedlemmer.

Klubben har vært representert på årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern på Selje med Georg Jensen og Harald Halvorsen.

Mårten Ervik er klubbens representant i styret for Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK), og Rolf Nordby er kasserer. Også OMKs virksomhet har vært sterkt preget av kampen for å bevare leiekontrakten på ”våre” 3 kaihus, samt Havnevesenets krav til mer publikumsvennlige aktiviteter på Nordre Akershuskai.

I stiftelsen D/S ”Hestmanden”s styre representerte Vetle Vislie, med Helge Andersen som varamann, det frivillige fartøyvernet. Disse var oppnevnt av NVSK. I tillegg representerte Georg Jensen, med Arnold Lindner som varamann, klubben i fagrådet for restaureringen av D/S ”Hestmanden”. I representantskapet for stiftelsen D/S ”Hestmanden” satt Georg Jensen med Magne Hansen som varamann. Jf. for øvrig under kapittelet D/S ”Hestmanden”.

Økonomi
Klubbens økonomi og likviditet har vært god i hele perioden
Medlemsmassen er stabil, og gir i tillegg til god dugnadsinnsats av aktive medlemmer også et godt økonomisk grunnlag for virksomheten.
D/S ”Børøysund” mottok støtte til åpne turer fra Oslo Kommune, kr 40 000,-. I tillegg fikk klubben Oslo Bys Kunstnerpris for 2008 på kr 50 000,-. Prisen ble gitt for arbeidene som er gjort med å restaurere D/S ”Børøysund”.
Årets chartersesong for D/S ”Børøysund” var god, og ga inntekter kr 565 167,-. D/S ”Styrbjørn” solgte billetter på åpne turer for kr 7 732,- samt at båten hadde et charteroppdrag for Drammen Havn som ga en inntekt på kr 32 407,-. I tillegg kommer salg fra bysse på kr 28 974,- og et postsalg på kr 99 345, hvorav kr 78 735,- på D/S ”Børøysund” og kr 20 610,- på D/S ”Styrbjørn. Børøysundboken solgte for kr 26 150,-
Nordland Fylkeskommune utbetalte tilskuddet til fjorårets jubileumstur på kr 100 000,-.
Fra Oslo Havn fikk klubben kr 50 000,-
Riksantikvaren (RA) har gitt tilsagn på kr 500 000,- til sjøvannspumpen på D/S”Børøysund”. RA har ikke gitt driftsstøtte/basisstøtte for 2009.
NVSK er innmeldt i Frivillighetsregistret, og klubben har mottatt kr 4 886,- i ”Grasrotandel”.

D/S ”Styrbjørn” har til sammen mottatt kr 500 000,- fra RA til årets til restaurering av båtdekket. (Det ble i fjor gitt tilsagn, stort kr 220 000,- og i år kr 280 000,-)

D/S ”BØRØYSUND”
Det har vært en utfordring å følge opp fjorårets jubileumssesong, men takket være stor innsats fra dugnadsarbeidere og mannskap har vi gjennomført årets vedlikeholdsarbeider, seilingssesong og sommertur med meget godt resultat.

Båten var stort sett ferdigrestaurert til fjorårets jubileumstur, så det var ikke de store arbeidsoppgavene som ble gjennomført i år. Likevel er det alltid en del som må gjøres for å få båten presentabel og i ferdig sertifiserbar stand. Tildekking av båten med presenninger er også en viktig og nødvendig jobb. Ellers var det stort sett mindre vedlikeholdsarbeider, med rustbanking og maling som ble utført før sesongen. I maskinen ble det rengjort under fyrdørken, i tillegg til de vanlige vedlikeholdsarbeidene der.
Det arbeides med støping av ny sjøvannspumpe. Det er inngått avtaler om både modellering og støping av pumpen. Denne vil være på plass innen neste sesong.

I mars/april var D/S ”Børøysund” i dokk ved Drammen Yard. En del av stålplaten på babord side ved kjølevannspumpa ble skiftet, og det ble lagt ny støp under en del av maskinen. Hoveddamprøret ble glødet og den øverste delen av fløyterøret ble skiftet. Enda en ny del av stråkjølen ble forsterket. Ellers var det vanlige arbeider med høytrykkspyling, vasking og flekking av skroget. Sjøfartsdirektoratet var på inspeksjon og vi fikk kun noen mindre pålegg, som ble fulgt opp. Båten var tilbake i Oslo i april. Det er utarbeidet ny brann- og redningsplan.
Det ble i høst konstatert at formasta har bruddskader. Masta er forsvarlig forsterket, men det er bestilt ny formast som skal skiftes ved neste års verkstedsopphold..

I februar var det filming om bord, ”ved kai”, for NRK's nye serie om kong Haakon og dronning Maud. D/S ”Børøysund” skal illudere å være D/S ”Heimdal” som seilte Norges nye kongefamilie til Kristiania i 1905. Sikkerhetsturen ble gjennomført 7. mai, med begge båtene og med stort oppmøte av mannskaper. Dette er en del av sikkerhetsklareringen for våre sertifiserte mannskaper. Chartersesongen ble meget god, vi seilte i alt 29 vanlige charterturer med i alt 1 521 passasjerer, d.v.s. 52 passasjerer per tur. Litt for mange av disse turene ble seilt i helger, og det har til tider vært vanskelig å skaffe nok mannskaper. For neste år er det lagt opp til et minimum av slike turer, og da bare i forbindelse med jubileer.

Klubben har gjennom flere år ønsket og arbeidet for mer publikumsrettede seilinger. I år ble tatt ytterligere skritt i den retning. Vi seilte tre åpne turer i samarbeid med Norsk Sjøfartsmuseum, Asker Museum og Lokaltrafikkhistorisk Forening. I tillegg seilte vi to åpne guidede turer i juni, der vi fikk økonomisk støtte fra Oslo kommune. Disse turene ble svært vellykkede med en gledelig respons fra publikum. Konseptet med guiding ble også prøvet på en vanlig chartertur og ble meget godt mottatt av passasjerene der også. For neste år er det lagt inn i seilingslisten i alt fem åpne turer i vårsesongen og to på høstsesongen. Alle turene går på tirsdager fra kl. 18.00 til kl. 20.00. I tillegg til vanlige guidede turer satser vi på tematurer i samarbeid med bl.a. Oslo Havn, Oslo Byes Vel og Kystlaget Viken. En slik satsning forutsetter god og målrette annonsering, en fast ordning for bestilling av billetter og en viss økonomisk støtte. På de i alt 5 åpne turene hadde vi i alt 213 passasjerer.

Ved tre arrangementer på kaia ble det holdt åpen båt, med godt besøk.

Årets sommertur gikk til Flensburg hvor D/S ”Børøysund” deltok i det store Dampfrundum-stevnet, sammen med andre nordiske og tyske veteranfartøyer. D/S ”Børøysund” vant denne gang kappseilasen. Under stevnet seilte vi 9 åpne turer med i alt 520 passasjerer. Vi ble sponset av stevnearrangørene med tilstrekkelig kull for hele turen. I alt 30 mannskaper deltok og sommerturen ble en absolutt suksess.

Båtutvalget for D/S ”Børøysund” har bestått av Magne J. Hansen, Arnold Lindner, Egil Jørgensen, Harald Halvorsen og Ragni Malterud. Britt Røstad har hatt ansvaret for postkontoret.

Ingen av våre mannskaper ble i år sendt på sikkerhetskurs. Anne Alm Thorstensen har hatt den meget viktige og krevende jobben som mannskapssjef. Hun har også ansvaret for salg og distribusjon av Børøysundboken.

D/S Børøysund er forsikret for 6.0 mill. kroner.

D/S ”STYRBJØRN”
Hver tirsdag har dugnadsgjengen stått på gjennom hele året. I maskinen er det utbedret lekkasjer på kondenser. Kjelearmatur er overhalt, kontrollert og pakket om. Ankervinsjen er kontrollert og pakket om. Nye damprør er lagt opp til capstan. Dette fungerer nå meget tilfredsstillende. En del malearbeider er utført.

Det siste store løftet i restaureringen av D/S ”Styrbjørn” er nå utført. Det gamle dekket er revet, sviller under rorhuset og lanternekasser er fjernet, og ståldekket sandblåst. Risør Trebåtbyggeri A/S bygde opp det nye dekket. Representanter fra Riksantikvaren var på inspeksjon når arbeidet ble i gang satt. Ynvar Vea var ansvarlig for at det ble innhentet tilbud, at verftsarbeidene fulgt opp, og at det rapportert til styret. Arbeidene beløp seg til kr 511 998,-.
Styret besluttet at D/S ”Styrbjørn” skulle ha solseil over akterdekket av hensyn til planlagt passasjertrafikk. Det ble laget tegninger som ble lagt frem for restaureringskomiteen og godkjent, og det ble innhentet tilbud for produksjon av rammeverk og solseil. Total kostnad ble kr 47 650,-, godt under budsjett takket være alt arbeidet til dugnadsgjengen.
Det er også bygget opp nytt ladesystem med forsterker for 220 VAC, og videre er det arbeidet med oppussing av salongen, gang, toaletter, mannskapsmesse og bro.
Det er registrert 2074 dugnadstimer dette året i forbindelse med vedlikehold og klargjøring av båten.

Sjøfartsdirektoratet utstedte fartstillatelse for D/S ”Styrbjørn” i 2009. Denne gjaldt seiling til Moss, Fredrikstad, Sandefjord, Drammen og tilbake til Oslo.
D/S ”Styrbjørn” seilte i august en representasjonstur med havnedirektøren i Oslo og nestlederen i Oslo Havnestyre, samt 8 personer som har sørget for bidrag og støtte til skipet.

D/S ”Styrbjørn” har seilt tre passasjerturer med betalende passasjerer, og utført oppdrag for Drammen havn i forbindelse med åpningen av den nye containerhavna. Erik Steen hadde ansvaret for avtaler og opplegget med Drammen havn.

Driftstimer på sommerturen er 44 timer og 35 minutter. Manøverboken viser 278 ganger som telegrafen er brukt. Cirka 600 besøkende om bord. Beregnet gjennomsnittsalder på mannskapet er 61 år.

Båtutvalget har bestått av Øyvind Ødegård, Tom Gundersen, Terje Bjeren, Arild Mathisen og Ellen Bendiksen.

D/S ”Styrbjørn” er forsikret for 2.0 millioner.

D/S ”HESTMANDEN”
Det har ikke vært arbeidet på D/S ”Hestmanden” siden i februar, fordi riksantikvaren da stanset overføringene til prosjektet. Årsaken var manglende økonomistyring og sviktende kostnads-overslag. Senere har styret i Stiftelsen Hestmanden trukket seg. Stiftelsen ledes nå av et interimstyre som vurderer tre alternativer for videreføring av prosjektet, nemlig landsetting av fartøyet, i opplag ved kai, eller et fartøy i drift, slik de opprinnelige planene har vært. Saken er ytterligere komplisert ved at styret ved stiftelsen Bredalsholmen trakk seg i midten av oktober.

Norges største fartøyvernprosjekt har nå forlist. Den utløsende årsaken synes å være dårlig økonomistyring. Andre årsaker kan være uklare avtale- og ansvarsforhold mellom de tre partene, altså riksantikvaren og de to stiftelsene. Vi risikerer at fartøyvernarbeidet vil miste tillit og anseelse på grunn av dette. Likevel håper vi at en grundig opprydding kan føre til styrings- og avtaleformer som er tjenlige både for det frivillige og det offentlige fartøyvern. Målet må være å få D/S ”Hestmanden” i drift.Dampskipsposten
Dampskipsposten er et medlemsorgan for Norsk Veteranskibsklub, Veteranskipslaget Fjordabåten, Nordhordland Veteranbåtlag, Atløys Venner, Nordenfjeldske Staalskibsunion og Shetlandsbåtens Venner (KNM ”Hitra”). Bladet utgis regelmessig med tre nummer per år og opplaget er på 2.350. Utgiftene til trykking og distribusjon dekkes av de samarbeidende parter i forhold til antall blader som deles ut til den enkelte organisasjon.

Medlemmer i Norsk Veteranskibsklub har det siste året bidratt vesentlig til innholdet i bladet, og særlig har det vært mye stoff fra D/S ”Styrbjørn”. Bladet er under stadig utvikling, både med hensyn til spennvidden i artiklene og i forhold til en stadig rikere illustrasjon med bilder av både gammel og ny dato. Bladet er ikke bare for entusiastene i de forskjellige samarbeidende organisasjonene, men er også interessant for alle med sans for gamle båter. Antall direkte abonnenter utenfor klubbene øker.

Dampskipspostens mangeårige redaktør, Thor Hansen, har igjen gjort en flott innsats med bladet. I år har han hatt med Harald Sætre i redaksjonen, men det er behov for ytterligere støtte til redaksjonsarbeidet. Klubben retter en stor takk til alle som har bidratt med artikler og redaksjonsarbeid, og spesielt til Thor Hansen.

Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK)
NVSK har det siste året vært representert i OMKs styre ved Mårten Ervik og Rolf Nordby. I tillegg har Britt Røstad og Harald Halvorsen, med Jan Fredrik Flock som kontaktperson til samarbeidende organisasjoner, sittet i komiteen for Oslo Kystkulturstevne.

Den altoverskyggende saken for OMK det siste året har vært utkastelsen fra pappabuene. Jf under kapittelet Kaihus og lager. Den store utfordringen for OMK fremover er å innpasse NVSK behov for lokaler i skurene 28 og 29. Det er utarbeidet planer for ombygginger i skur 29, som skal både gi plass for møterom, verksted og kontor for oss. Dette betinger en vesentlig ombygging i skur 29, til store omkostninger. Disse rommene må isoleres slik at de kan varmes opp på vinteren. Det vil bli søkt om økonomisk støtte til dette fra bl.a. Oslo Havn. Før arbeidene kan iverksettes er det behov for en større opprydding i skur 29, hvor alle aktører må være strenge på sine behov for plass og hva de kan ta vare på.

Oslo Kystkulturstevne ble arrangert første helgen i september. Under stevnet hadde vi besøk av bl.a. ”Southern Actor” og ”Svanen”. Publikumsoppslutningen var bra og NVSK deltok med åpne båter på både D/S ”Børøysund” og D/S ”Styrbjørn”.

Lager og kaihus
Det siste året har vært preget av oppsigelser og leting etter nye lokaler for virksomheten vår. Utflytting av lokaler og søken etter nye har påført så vel styret som de andre aktive medlemmene betydelig arbeid. Dette sakskomplekset har tatt mye tid og lagt beslag på en vesentlig del av styrets arbeidskapasitet og således også tatt fokus bort fra andre, viktige oppgaver.

Fjernlagret vårt i Ås, som vi har disponert gratis i over 25 år takket stor velvillighet fra vårt medlem Tor Eldorhagen, måtte fraflyttes da låven som rommet lageret ble solgt. Styret fikk etter hvert kontakt med Oslo Kommune som kunne leie ut en bygning på Skar leir på 2-års kontrakt. Bygningen var i dårlig forfatning (bl.a. hull i taket), men var ellers egnet for vårt formål. Da bygningen i tillegg var fredet, etablerte vi en kontakt med Byantikvaren, og etter søknad ble det gitt tillatelse til midlertidig reparasjon av taket. Reparasjonen ble gjennomført av klubbens medlemmer i romjulen 2008. Derpå kunne vi begynne tømmingen av låven i Ås. Samtidig ble et lastebillass med skipsdeler som vi ikke hadde behov for, overført til stiftelsen Bredalsholmen, og noe også til veteranskipsmiljøet på Vestlandet. Riksantikvaren ble orientert om disposisjonene. Vi er i kontakt med Byantikvaren om en permanent reparasjon/istandsettelse av lageret på Skar. Egil Jørgensen som har hatt ansvaret for organisering av aktivitetene. Leiekontrakten på Skar løper ut 31.12.2010, og vi arbeider for å få forlenget denne.

En ulykke kommer sjelden alene, og i november 2008 ble vi kjent med at Oslo Havn sa opp leieforholdet på trehusene (”Pappabodene”) ved treutstikkeren (Rådhusbrygge 1). Formelt var det OMK som var leietager, men i praksis var dette våre lokaler i OMK-samarbeide. Her var klubbens møtelokaler, arkiv, kontor, rekvisitalager, bibliotek, restaureringslager og verksted. Som vel er kjent, reddet klubben bygningene fra riving i 1976, restaurerte, finansierte og pusset opp bygningene i samarbeid med Riksantikvar, Byantikvar og Oslo Byes Vel i perioden 1976 -1980, og har siden brukt lokalene som utgangspunkt for all vår virksomhet. Oppsigelsen, som var effektiv fra 1. mai 2009, er den største trussel som vi har møtt mot vår virksomhet de siste årtier, og det føltes som om vi var satt 30 år tilbake. Sammen med OMK ble det satt i verk en storstilet aksjon for å få Oslo Havn til å endre på beslutningen. Styremedlemmer i Oslo Havn ble kontaktet, forslag ble skrevet, alternative løsninger utarbeidet, politikere i kommunen og på Stortinget ble trukket inn, og sist men ikke minst ble medier kontaktet og avisinnlegg skrevet. Sympatien hos publikum var på vår side, etter hvert også hos politikerne på Rådhuset, men ingen kunne eller torde legge seg opp i det Kommunale Foretaket Oslo Havns disposisjoner. På møte med byrådsleder Erling Lae og ordfører Fabian Stang i april kom det frem at heller ikke byens ledelse kunne eller ville instruere Oslo Havn. 29. april arrangerte vi den offisielle stengningen av husene med støtte fra bl.a. Oslo Byes Vel og andre samarbeidende organisasjoner. Arrangementet ble dekket av radio og TV. Konklusjonen synes klar: når kultur og kommersielle interesser kolliderer, taper kulturen – selv i et kulturminneår. Tore Bilet har vært ansvarlig for kontakt med media.

NVSK har pt. et driftslager for D/S ”Børøysund” i skur 28 og et driftslager for D/S ”Styrbjørn” i Skur 29. Kaiplassene i Veteranskipshavnen er ikke berørt av oppsigelsen. Våre kaihus har vi flyttet ut av, inventar er lagret andre steder eller gitt bort, kontorrekvisita og arkiver er lagret midlertidig. Styremøter avholdes i skur 28 i konkurranse med andre leietagere og medlemsorganisasjonene i OMK. Gjennom OMK har vi siden februar jobbet med å finne nye lokaler, og OMK har sendt en søknad til Oslo Havn om å få bygge om Skur 29 slik at vi kan få klubblokale, kontor, varmlager og verksted i samarbeid og deling med de andre OMK-organisasjonene. OMK mangler pt også finansiering av en ombygning, og vi kan tidligst regne med å få bedret lokalesituasjonen for NVSK i løpet av våren 2010.

Restaureringsutvalget
Medlemmene i utvalget er:
Egil Jørgensen, leder, Magne J. Hansen, Arnold Lindner, Terje Bjeren, Harald A. Halvorsen og Bjørn Anderssen. Utvalget skal gi råd til styret i saker som har med vedlikehold og ombygginger av klubbens skip.

Etter fjorårets omfattende restaureringsarbeider har utvalget hatt relativt få saker til behandling i år.
For D/S ”Styrbjørn” har planleggingen og oppføringen av solseilet over akterdekket vært den store saken. Arbeidene er uført.
For D/S ”Børøysund” har forslag til nye livbeltekasser til fordekk og mellomdekk, tildekking av redningsflåter med presenning/hette, og til original sofabenk i postlugaren blitt behandlet.
Forslag til nye livbeltekasser ble godkjent og han snekret. Rammen til den originale sofabenken til postlugaren er gjenfunnet ved flyttingen fra Ås. Det er innhentet anbud fra møbelsnekker for dette arbeidet.

Klubbaktiviteter
Det er i løpet av året avholdt to medlemsmøter.
Medlemsmøtet 17. mars ble holdt i Oslo Maskinistforenings lokaler i Arbins gt. 1. Før møtet var det omvisning i Ibsenmuseet og Henrik Ibsens leilighet i samme gård. I møtet ble det orientert om status for båtene, aktuelt stoff fra klubben og informasjon om dugnader og seilingssesongen. Det var ca. 60 fremmøtte.
Høstens medlemsmøte ble avholdt 14. oktober i skur 28. Det startet med lysbildeforedrag ved Kystlaget Viken, som har kartlagt fyr, lykter, boplasser o.a. av kulturell interesse i våre kystnære områder. Deretter informasjon om klubbens aktuelle situasjon og våre oppgaver fremover. Det var ca. 35 fremmøtte.
Som tidligere har det også i år blitt arrangert åpen tur i samarbeid med Sjøfartsmuséet, Kontiki-muséet og Fram-muséet i forbindelse med Bygdøynesdagen 24.mai. På kvelden samme dag deltok NVSK i arrangementet ”Kulturbryggen” på Akershuskaien med bl.a. utstilling av ”Fondets” bilder. Medlemmene ble spesielt invitert til disse arrangementer.
Medlemstur ble arrangert 30. august til Vollen og Kystkultursenteret. Det var få medlemmer med på turen utover, men det kom mange passasjerer om bord i Vollen som var med på en times tur i nærområdet. Her fikk vi interessant guiding.
I forbindelse med Oslo kystkulturstevne 4. – 6. september kjørte vi 6. september igjen en åpen tur til Vollen. Det var mulighet for å reise med D/S ”Børøysund” den ene veien og veteranbuss den andre. Både D/S ”Børøysund” og D/S ”Styrbjørn” hadde båtene åpen for publikum lørdag 5. september.
I dette arrangementet samarbeidet NVSK med Norsk Veteranvognklubb og Sporveismuséet, for å få til et større mangfold som forhåpentligvis bidrar til større publikumsoppslutning.

Norsk Veteranskibsklubs Fond for Bevaring av Eldre Fartøyer
Styret i Fondet har i 2008/2009 bestått av: Mårten Ervik (formann), Torkel Sjoner (kasserer), Karl Erik Harr, Tore Bilet, Rolf Nordby og Øyvind Ødegård (varamann).
Torkel Sjoner har i 2009 bedt seg fritatt fra jobben som kasserer. Styret har oppnevnt Britt Røstad som ny kasserer i Fondet.

I 2008/2009 er det solgt kunstmapper, plakater og krus fra D/S ”Børøysund”s postkontor.
Fondet har ikke mottatt søknader om støtte i 2009.

Internettsiden
Meningen med internettsiden er at den skal være en informasjonskanal til aktive, medlemmer og andre interesserte. Arbeidet med denne del av klubbens virksomhet har nok ikke blitt godt nok fulgt opp. Styret har arbeidet med tiltak som kan gjøre internettsiden mer levende og aktuell, samtidig som den også kan brukes mer aktivt til rekruttering. Alle medlemmer oppfordres til å komme med innspill om stoff de mener bør legges ut. Kontakt styret på nvsk@nvsk.no.
Ansvarlig redaktører for internettsiden er Terje Bjeren og Endre Angelvik.Fremtidsutsikter
Klubben har nådd noen viktige mål og prioriteringer i 2009.

D/S ”Børøysund” har kjørt flere åpne turer for publikum rundt i Oslo Havn bl.a. med støtte fra Oslo Kommune. Dette er aktiviteter som vi tar sikte på å videreutvikle og gjennomføre i større grad i neste års sesong. Erfaringene viser at også denne typen turer kan gi et brukbart bidrag til vedlikehold og drift av skipet.

D/S ”Styrbjørn” har prøvekjørt forskjellig passasjerkonsepter i flere havner rundt Oslofjorden. Erfaringene lover godt for neste års jubileumssesong, men det er fortsatt et ønske og en utfordring å få skipet godkjent – idet minste på utvalgte turer- for mer enn 12 passasjerer. Passasjerturer med bare 12 passasjerer gir ikke et tilstrekkelig dekningsbidrag til skipets drift.

Publikum elsker skipene våre, og det er et mål å kunne få i gang mer aktivitet på kaia i Oslo. Samarbeid med andre foreninger som Norsk Veteranvognklubb, Lokaltrafikkhistorisk Forening og organisasjonene tilknyttet OMK har vist seg å være svært vellykket for alle parter, men nøkkelen her er å få flere aktive til å trekke lasset. Rekruttering vil derfor være en sentral oppgave i årene fremover, og her vil det nok være behov for å kunne ha en mer fast administrasjon i klubben, for eksempel ved en lønnet ”driftssekretær”.

Det vil også være svært viktig for klubbens videre utvikling at vi så snart som mulig får etablert oss igjen i faste lokaler på Nordre Akershuskai. Arbeidet er i gang i regi av OMK, og vi gjør vårt for å holde tempo i denne prosessen. Forhåpentligvis vil situasjonen se noe bedre ut litt utpå våren 2010.

Den store saken i 2010 vil være markeringen av D/S ”Styrbjørn”s 100-års jubileum. Jubileet vil bli feiret i både i Oslofjorden og i Gøteborg i løpet av sommeren 2010.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som støtter opp om vår virksomhet generelt og til DS ”Børøysund”s og D/S ”Styrbjørn"s drift spesielt. Også i år har entusiastene nedlagt tusenvis av dugnadstimer for klubbens aktiviteter. Styret vil samtidig benytte anledningen til å takke våre bidragsytere både fra det private og fra det offentlige. Uten den frivillige innsatsen og den økonomiske støtten hadde det ikke vært mulig å komme dit vi er med våre to fartøyer.


Oslo, 2 november 2009